කාබන් උරා බොන කඩොලාන පද්ධති 

සමතුලිත පරිසරයක් තුළින් ජීවින්ට බොහෝ වාසි අත්වෙයි. අප අවට ඇති පරිසරයේ බොහෝ ශාඛ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් අවධානයන් යොමු වුවද සුශේෂී ශාක වර්ග ඔස්සේ පරිසරයට ලැබෙන දායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇතමෙක්ට ඇත්තේ අල්ප දැනුමකි.

View Article

Addressing Human Elephant Conflict in Sri Lanka: Stakeholder Discussion on the Way Forward

Humane Society International together with SLYCAN Trust organised a lecture on “Addressing the human-elephant conflict in Sri Lanka” followed by a panel discussion on October 14th, 2019. Dr Prithiviraj Fernando, an expert in the conservation field with for over 25 years, narrated the present situation in Sri Lanka. 

View Article
Blog Article
National Workshop on Policy Gaps and Needs Analysis for the Implementation of NDCs on Adaptation and Loss and Damage in Bangladesh

Nationally Determined Contributions (NDCs) are a key component underthe Paris Agreement. Bangladesh has submitted its first NDCs in 2015 andoutlined its intended actions across ten different sectors: Food security, livelihoods,and health protection, disaster management, coastal zone management, floodcontrol and erosion protection, climate resilient infrastructure, ruralelectrification, urban resilience, ecosystem-based adaptation, community-basedwetland and coastal conservation, and capacity building. As Bangladesh is oneof the most vulnerable countries to the impacts of climate change, implementingthe adaptation and loss and damage components of its NDCs is of greatimportance. Accordingly, Bangladesh has included not only mitigation actionsbut also adaptation components into its NDCs.

Read More
Blog Article
National Workshop on Policy Gaps and Needs Analysis for the Implementation of NDC on Adaptation and Loss and Damage in Nepal

A national workshop on Policy Gaps and Needs Analysis for the Implementation of Nationally Determined Contributions on Adaptation and Loss and Damage in Nepal was conducted on 12th July, 2019 in Kathmandu, Nepal. The event was organised as part of the regional research led by SLYCAN Trust on identifying and addressing policy gaps and needs for the implementation of NDCs on adaptation and loss and damage in Bangladesh, Nepal and Sri Lanka. 

Read More
Thematic Research

Beleaguered Biodiversity: Protecting Sri Lanka's Unique Wildlife

Sri Lanka is a biodiversity hotspot with an abundance of ecosystems and many endemic species. Its animals and plants are greatly threatened by human activity and the impacts of climate change, putting the world at risk of losing this irreplaceable wealth of wildlife.

Global
Video

CLIMATE MIGRATION: THE NEW WAVE OF REFUGEES?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae