கல்பிட்டியாவில் சதுப்பு நிலங்கள் தொடர்பான பார்வை.

2019 டிசம்பரில், SLYCAN அறக்கட்டளை இலங்கையின் கடலோர பாதுகாப்புத் துறை, Kite Surfing Lanka , களனிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், இலங்கை கடற்படை மற்றும் மிட்சுபிஷி கூட்டுறவுடன் (Mitsubishi Corporation) இணைந்து கல்பிட்டியாவில் 1,500 சதுப்பு நில தாவரங்களை நடவு செய்தது. ஒரு மாத கால பகுதியில் அதனுடைய வளர்ச்சி வெற்றிகரமானதாக காணப்படுவதுடன் விதி விலக்காக ஒரு சில சதுப்புநில தாவரங்களின் வளர்ச்சி வெப்பம் மற்றும் பிற குறைபாடு காரணமாக மீட்டெடுக்க முடியவில்லை.

View Article

Initiating a Dialogue on Sustainable Production and Consumption, Achieving SDGs, and Climate Action in Sri Lanka’s Livestock Sector

[Colombo, Sri Lanka] – January 31, 2020 - On Friday, January 24th, 2020, SLYCAN Trust in collaboration with Humane Society International conducted a workshop on synergies between sustainable production and consumption (SCP), Sustainable Development Goals (SDGs), and climate action in the livestock sector of Sri Lanka. The workshop was held at Cinnamon Grand with the participation of local government authorities, relevant ministries and departments, NGOs, academia, and other stakeholders working in the livestock sector. It was part of the ongoing research to analyse Sri Lanka’s livestock sector policies and plans and identify potential synergies with climate change commitments, SDGs, and activities related to SCP. 

View Article
Blog Article
கல்பிட்டியாவில் சதுப்பு நிலங்கள் தொடர்பான பார்வை.

2019 டிசம்பரில், SLYCAN அறக்கட்டளை இலங்கையின் கடலோர பாதுகாப்புத் துறை, Kite Surfing Lanka , களனிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், இலங்கை கடற்படை மற்றும் மிட்சுபிஷி கூட்டுறவுடன் (Mitsubishi Corporation) இணைந்து கல்பிட்டியாவில் 1,500 சதுப்பு நில தாவரங்களை நடவு செய்தது. ஒரு மாத கால பகுதியில் அதனுடைய வளர்ச்சி வெற்றிகரமானதாக காணப்படுவதுடன் விதி விலக்காக ஒரு சில சதுப்புநில தாவரங்களின் வளர்ச்சி வெப்பம் மற்றும் பிற குறைபாடு காரணமாக மீட்டெடுக்க முடியவில்லை.

Read More
Blog Article
Mangroves in Kalpitiya, one month later

In December 2019, SLYCAN Trust in collaboration with Marine Environment Protection Authority (MEPA) restored 1,500 mangroves at the 09-acre property of Kite Surfing Lanka in Kalpitiya. In just over a month the plants have already reached about 2.5-3.5 feet with a few plants not making it through due to the heat and other shortcomings that took place when restoring. 

Read More
Thematic Research

Beleaguered Biodiversity: Protecting Sri Lanka's Unique Wildlife

Sri Lanka is a biodiversity hotspot with an abundance of ecosystems and many endemic species. Its animals and plants are greatly threatened by human activity and the impacts of climate change, putting the world at risk of losing this irreplaceable wealth of wildlife.

Global
Video