කාබන් උරා බොන කඩොලාන පද්ධති 

සමතුලිත පරිසරයක් තුළින් ජීවින්ට බොහෝ වාසි අත්වෙයි. අප අවට ඇති පරිසරයේ බොහෝ ශාඛ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් අවධානයන් යොමු වුවද සුශේෂී ශාක වර්ග ඔස්සේ පරිසරයට ලැබෙන දායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇතමෙක්ට ඇත්තේ අල්ප දැනුමකි.

View Article

Addressing Human Elephant Conflict in Sri Lanka: Stakeholder Discussion on the Way Forward

Humane Society International together with SLYCAN Trust organised a lecture on “Addressing the human-elephant conflict in Sri Lanka” followed by a panel discussion on October 14th, 2019. Dr Prithiviraj Fernando, an expert in the conservation field with for over 25 years, narrated the present situation in Sri Lanka. 

View Article
Blog Article
කාබන් උරා බොන කඩොලාන පද්ධති 

සමතුලිත පරිසරයක් තුළින් ජීවින්ට බොහෝ වාසි අත්වෙයි. අප අවට ඇති පරිසරයේ බොහෝ ශාඛ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් අවධානයන් යොමු වුවද සුශේෂී ශාක වර්ග ඔස්සේ පරිසරයට ලැබෙන දායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇතමෙක්ට ඇත්තේ අල්ප දැනුමකි.

Read More
Blog Article
Addressing Human Elephant Conflict in Sri Lanka: Stakeholder Discussion on the Way Forward

Humane Society International together with SLYCAN Trust organised a lecture on “Addressing the human-elephant conflict in Sri Lanka” followed by a panel discussion on October 14th, 2019. Dr Prithiviraj Fernando, an expert in the conservation field with for over 25 years, narrated the present situation in Sri Lanka. 

Read More
Thematic Research

Beleaguered Biodiversity: Protecting Sri Lanka's Unique Wildlife

Sri Lanka is a biodiversity hotspot with an abundance of ecosystems and many endemic species. Its animals and plants are greatly threatened by human activity and the impacts of climate change, putting the world at risk of losing this irreplaceable wealth of wildlife.

Global
Video

CLIMATE MIGRATION: THE NEW WAVE OF REFUGEES?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae