ඔටිසම් දරුවන් රැකබලාගන්නා දිගුකාලීන වැඩසටහනක් ශ්‍රි ලංකාවට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි ?

ගෝලීය ජනගහනයෙන් සියයට දෙකක් පමණ ජනගහනයක් ඔටිසම් රෝගයෙන් (ASD) පෙළති. නිශ්චිතම සංඛ්‍යාවක් ගණනය කොට පෙන්විය නොහැකි වුවද ලොව පුරා මිලියන ගණනක් ජනතාව ඔටිසම් හේතුවෙන් පීඩා විදිති. ලංකාවේ ගත් කළ දස දහස් හෝ සිය දහස් ගණනක් ජනතාව ඔටිසම් ආබාධ සහිතය.

View Article

Integrating Climate Change Adaptation with the SDGs and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

Three landmark global agendas were produced in 2015: the Paris Agreement, the Sustainable Development Goals (SDGs) within the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.

View Article
Blog Article
ඔටිසම් දරුවන් රැකබලාගන්නා දිගුකාලීන වැඩසටහනක් ශ්‍රි ලංකාවට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි ?

ගෝලීය ජනගහනයෙන් සියයට දෙකක් පමණ ජනගහනයක් ඔටිසම් රෝගයෙන් (ASD) පෙළති. නිශ්චිතම සංඛ්‍යාවක් ගණනය කොට පෙන්විය නොහැකි වුවද ලොව පුරා මිලියන ගණනක් ජනතාව ඔටිසම් හේතුවෙන් පීඩා විදිති. ලංකාවේ ගත් කළ දස දහස් හෝ සිය දහස් ගණනක් ජනතාව ඔටිසම් ආබාධ සහිතය.

Read More
Blog Article
Lifelong Support: Autism Spectrum Disorder Beyond Childhood in Sri Lanka

Up to 2% of the global population have Autism Spectrum Disorder (ASD). The exact number is hard to pinpoint, but millions of people are affected world-wide, tens or hundreds of thousands in Sri Lanka alone. Awareness of ASD is slowly rising in the country, but there is much work to be done, and critical blind spots remain. One of them is that almost every existing support for autistic people--early detection, therapy, facilities--is designed with children in mind: but it is necessary to look further and think on the scale of entire lifespans.

Read More
Thematic Research

Beleaguered Biodiversity: Protecting Sri Lanka's Unique Wildlife

Sri Lanka is a biodiversity hotspot with an abundance of ecosystems and many endemic species. Its animals and plants are greatly threatened by human activity and the impacts of climate change, putting the world at risk of losing this irreplaceable wealth of wildlife.

Global
Video

CLIMATE MIGRATION: THE NEW WAVE OF REFUGEES?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae