දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදනය ශක්තිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය වැඩමුළුවක්

Created Date:
March 21, 2019
Created Date:
May 15, 2019
Created Date:
May 13, 2019
Created Date:
May 11, 2019
Created Date:
May 8, 2019
Created Date:
April 9, 2019
Created Date:
April 3, 2019
Created Date:
March 7, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
July 18, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 10, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 5, 2019
Created Date:
March 3, 2019
Created Date:
February 26, 2019
Created Date:
February 23, 2019
Created Date:
February 15, 2019
Created Date:
February 9, 2019
Created Date:
February 14, 2019
Created Date:
February 13, 2019
Created Date:
February 6, 2019
Created Date:
February 5, 2019
Created Date:
February 3, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 29, 2019
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
August 2, 2018
Created Date:
September 11, 2018
Created Date:
September 28, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
September 20, 2017
Created Date:
March 14, 2017
Created Date:
June 4, 2018
Created Date:
July 28, 2018
Created Date:
July 3, 2018
Created Date:
June 25, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
June 18, 2018
Created Date:
June 9, 2018
Created Date:
June 6, 2018
Created Date:
June 3, 2018
Created Date:
April 30, 2018
Created Date:
April 23, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 6, 2018
Created Date:
April 2, 2018
Created Date:
March 25, 2018
Created Date:
February 28, 2018
Created Date:
February 21, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 19, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
December 13, 2017
Created Date:
December 7, 2017
Created Date:
December 1, 2017
Created Date:
November 22, 2017
Created Date:
November 10, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 3, 2017
Created Date:
October 17, 2017
Created Date:
August 21, 2017
Created Date:
June 30, 2017
Created Date:
June 9, 2017
Created Date:
April 22, 2017
Created Date:
April 18, 2017
Created Date:
April 10, 2017
Created Date:
April 6, 2017
Created Date:
April 5, 2017
Created Date:
April 3, 2017
Created Date:
April 2, 2017
Created Date:
February 15, 2017
Created Date:
October 17, 2016
Written By:
Participants of the workshop providing input

දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදනය කිරීම සදහා ජාතික සන්නිවේදන ක්රමෝපායක් සකස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ රාජ්ය ආයතනවල පවතින සන්නිවේදන හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමේ විශේෂ වැඩමුළුවක් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යංශය, දේශගුණ විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන, තුන්වැනි ජාතික සන්නිවේදන හවුල සහ ගෝලීය පරිසර සංසදයේ (GEF)සංවිධානයෙන් පරිසර අමාත්යංශ ශ්රවණාගාරයේදී අද (30)දින පැවැත්විණි. පරිසර අමාත්යංශයේ දේශගුණ විපර්යාස කාර්යාලයේ අධ්යක්ෂ ආචාර්ය සුනිමල් ජයතුංග මහතා, එක්සත් ජාතින්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ව්යාපෘති නියෝජිත සුමුදු සිල්වා මහතා, ස්ලයිකැන් භාරයේ විධායක අධ්යක්ෂිකා නීතිඥ වොසිතා විජේනායක මහත්මිය සහ ශ්රි ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ විධායක අධ්යක්ෂ කුමා ලොපෙස් මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන පැවැත්විණි.

රාජ්ය ආයතන ඔස්සේ දේශගුණික විපර්යාස සන්නිවේදනය සිදුවේද ? එසේ සිදුවන අකාරයේ යම් දුර්වලතා තිබේද සහ මහජනතාවට දේශගුණික විපර්යාස සන්නිවේදනය කිරීම සදහා සකස් කෙරෙන ජාතික ප්රතිපත්තියට ඇතුළත් විය යුතු කරුණු මොනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී ප්රධාන වශයෙන් අවධානය යොමුවිය.

ආපදා කළමණාකරන මධ්යස්ථානය, පරිසර අමාත්යංශය,කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය, ධීවර අමාත්යංශය, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය,මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු රාජ්ය ආයතන රැසක නියෝජිතයෝ වැඩමුළුවට එක්ව සිටියහ. දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදනය කිරීමේදී රාජ්ය ආයතන අතර පවතින සන්නිවේදන දුර්වලතාවන් මෙහිදී හදුනාගත් අතර අනොන්ය වශයෙන් ආයතන අතරත් පොදුවේ මහජනතාවටත් දැනුම සන්නිවේදනය කිරීම සදහා යොදාගත හැකි ක්රමෝපාය පිළිබදව මෙහෙදී පුළුල් ලෙස සාකච්ඡාවට ලක්විය. වඩාත් ඵලදායි ලෙස ශ්රී ලංකාවේ දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදනය කිරීම සදහා පාර්ශවකරුවන්ගේ ඒකාබද්ධ මැදිහත්වීම උපායමාර්ගික සන්නිවේදන ක්රියාවලියක නිරතවීම සදහා අත්යවශ්යය බව මෙහිදී පැහිදිලිවිය. ඉදිරියේදී සකස් කෙරෙන දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදනය සදහා වු ජාතික සන්නිවේදන ක්රමෝපාය සදහා මෙම වැඩමුළුවේදී සාකච්ඡාවට ලක්වු අදහස්ද සැළකිල්ලට ගැනීමට නියමිතව ඇත.

Tags

Climate Change
Sustainable Development
UNFCCC
Stakeholder Engagement
About the Author
SLYCAN Trust

Since 2016 SLYCAN is a registered legal entity in the form of a Trust, and work under the title of SLYCAN Trust, expanding the issues of focus, and widening the scope of focus from youth centric to a multi-stakeholder driven, and social justice driven process. SLYCAN Trust envisions wider engagement and a wider range of activities on the themes of sustainable development, climate change, gender and animal welfare, and social justice to ensure that we strive for a better future for all.