காலநிலை மாற்ற தொடர்பாடலில் தேசிய தந்திரோபாயம் ஒன்றை உருவாக்குதல்

Created Date:
March 21, 2019
Created Date:
May 15, 2019
Created Date:
May 13, 2019
Created Date:
May 11, 2019
Created Date:
May 8, 2019
Created Date:
April 9, 2019
Created Date:
April 3, 2019
Created Date:
March 7, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
July 18, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 10, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 5, 2019
Created Date:
March 3, 2019
Created Date:
February 26, 2019
Created Date:
February 23, 2019
Created Date:
February 15, 2019
Created Date:
February 9, 2019
Created Date:
February 14, 2019
Created Date:
February 13, 2019
Created Date:
February 6, 2019
Created Date:
February 5, 2019
Created Date:
February 3, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 29, 2019
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
August 2, 2018
Created Date:
September 11, 2018
Created Date:
September 28, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
September 20, 2017
Created Date:
March 14, 2017
Created Date:
June 4, 2018
Created Date:
July 28, 2018
Created Date:
July 3, 2018
Created Date:
June 25, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
June 18, 2018
Created Date:
June 9, 2018
Created Date:
June 6, 2018
Created Date:
June 3, 2018
Created Date:
April 30, 2018
Created Date:
April 23, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 6, 2018
Created Date:
April 2, 2018
Created Date:
March 25, 2018
Created Date:
February 28, 2018
Created Date:
February 21, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 19, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
December 13, 2017
Created Date:
December 7, 2017
Created Date:
December 1, 2017
Created Date:
November 22, 2017
Created Date:
November 10, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 3, 2017
Created Date:
October 17, 2017
Created Date:
August 21, 2017
Created Date:
June 30, 2017
Created Date:
June 9, 2017
Created Date:
April 22, 2017
Created Date:
April 18, 2017
Created Date:
April 10, 2017
Created Date:
April 6, 2017
Created Date:
April 5, 2017
Created Date:
April 3, 2017
Created Date:
April 2, 2017
Created Date:
February 15, 2017
Created Date:
October 17, 2016
Written By:

மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சூழல் அமைச்சின் காலநிலை மாற்ற செயலகம்,யூ.என்.டி.பி. மூன்றாவது தேசியதொடர்பாடல் அமையம் ஆகியவை இணைந்து பங்குதாரர் செயலமர்வொன்று நடத்தப்பட்டது.

காலநிலை மாற்றம் குறித்த தொடர்பாடல் செயற்பாடுகளை வலுவாக்குதல்,இலங்கையில் காலநிலை மாற்றம் மீதானதேசிய தொடர்பாடல், தந்திரோபாயம் ஒன்றினை உருவாக்குதல் ஆகிய இலக்குகளுடன் இந்த செயலமர்வுநடத்தப்பட்டது.

மகாவலி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சின் காலநிலை மாற்ற செயலகப் பணிப்பாளர் டாக்டர் சுனிமால்ஜெயதுங்க, ஐக்கிய நாடுகள் சபை அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் திட்ட அதிகாரி சுமுது சில்வா, சிலிக்கான் ட்ரஸ்ட்நிறுவனத்தின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளரும் சட்டத்தரணியுமான வொஷித்தா விஜயநாயக்க, இலங்கை பத்திரிகைஸ்தாபனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி குமார் லோபஸ் ஆகியோர் இந்தச் செயலமர்வில் உரையாளர்களாகஇருந்தனர்.

காலநிலை மாற்றம் தொடர்பில் அரச நிறுவனங்கள் சரியான தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளுதல், இலங்கை மக்களுக்குகாலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்துவதிலிருக்கும் தடைகள், குறிப்பாககாலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளால் மிக மோசமான பாதிப்பினை எதிர்கொள்பவர்கள் இவ்வாறான திட்டங்களில்உள்வாங்கப்படுதல், காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான விவகாரங்களில் அனைத்துத் தரப்பினரையும் செயற்றிறன்மிக்க முறையில் உள்வாங்குதல் உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்து இந்தச் செயலமர்வில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

பல்வேறு அமைச்சுகள், நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் குறிப்பாக மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும்சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு, அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்,விவசாயத் திணைக்களம் , தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சிநிலையம் , மீன்பிடி அமைச்சு,மத்திய சூழல் அதிகார சபை மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை உள்ளிட்டநிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் இதில் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.

இந்தச் செயலமர்வின் மூலம் உள்ளீடுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுடன், தொடர்பாடல் இடைவெளிகள் குறித்து அங்குஅடையாளம் காணப்பட்டது. இதன் ஒட்டுமொத்த தீர்மானங்கள் மற்றும் முடிவுகள் காலநிலை மாற்றம் மீதான தேசியதொடர்பாடல் தந்திரோபாயத்திற்குள் உள்வாங்கப்படும்.

Tags

Climate Change
Sustainable Development
UNFCCC
Stakeholder Engagement
About the Author
SLYCAN Trust

Since 2016 SLYCAN is a registered legal entity in the form of a Trust, and work under the title of SLYCAN Trust, expanding the issues of focus, and widening the scope of focus from youth centric to a multi-stakeholder driven, and social justice driven process. SLYCAN Trust envisions wider engagement and a wider range of activities on the themes of sustainable development, climate change, gender and animal welfare, and social justice to ensure that we strive for a better future for all.