දේශගුණික විපර්යාස ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් - එක්සත් ජාතින්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සලය

Created Date:
March 21, 2019
Created Date:
May 15, 2019
Created Date:
May 13, 2019
Created Date:
May 11, 2019
Created Date:
May 8, 2019
Created Date:
April 9, 2019
Created Date:
April 3, 2019
Created Date:
March 7, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
July 18, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 10, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 5, 2019
Created Date:
March 3, 2019
Created Date:
February 26, 2019
Created Date:
February 23, 2019
Created Date:
February 15, 2019
Created Date:
February 9, 2019
Created Date:
February 14, 2019
Created Date:
February 13, 2019
Created Date:
February 6, 2019
Created Date:
February 5, 2019
Created Date:
February 3, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 29, 2019
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
August 2, 2018
Created Date:
September 11, 2018
Created Date:
September 28, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
September 20, 2017
Created Date:
March 14, 2017
Created Date:
June 4, 2018
Created Date:
July 28, 2018
Created Date:
July 3, 2018
Created Date:
June 25, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
June 18, 2018
Created Date:
June 9, 2018
Created Date:
June 6, 2018
Created Date:
June 3, 2018
Created Date:
April 30, 2018
Created Date:
April 23, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 6, 2018
Created Date:
April 2, 2018
Created Date:
March 25, 2018
Created Date:
February 28, 2018
Created Date:
February 21, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 19, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
December 13, 2017
Created Date:
December 7, 2017
Created Date:
December 1, 2017
Created Date:
November 22, 2017
Created Date:
November 10, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 3, 2017
Created Date:
October 17, 2017
Created Date:
August 21, 2017
Created Date:
June 30, 2017
Created Date:
June 9, 2017
Created Date:
April 22, 2017
Created Date:
April 18, 2017
Created Date:
April 10, 2017
Created Date:
April 6, 2017
Created Date:
April 5, 2017
Created Date:
April 3, 2017
Created Date:
April 2, 2017
Created Date:
February 15, 2017
Created Date:
October 17, 2016
Written By:

රමේෂ් වැරල්ලගම

දේශගුණික විපර්යාස ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව එක්සත් ජාතින්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සලයේදී පසුගියදා ප්රකාශයට පත්වී ඇත.ජර්මන් විදේශ කටයුතු අමාත්ය හෙයිකො මාස්  පසුගිය ආරක්ෂක කවුන්සලයේදී මේ බව අවධාරණය කර තිබේ.

ලෝක සාමය සම්බන්ධ ආරක්ෂක කවුන්සල සැසිවාරයට එක්වෙමින් අමාත්ය හෙයිකො මාස් මේ බව පෙන්වා දී ඇත.දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තය සදහා ජලය මෙන්ම භූමිය අහිමිවීම ඔස්සේ මිනිසුන්ට ජීවනෝපායක් නොමැතිවන බවත් එසේ ජීවනෝපායන් අහිමිවීම අන්තවාදී සහ ත්රස්තවාදී කටයුතු ව්යාප්තවීමට හේතුවක් බවත් අමාත්ය හෙයිකො මාස් අවධරණය කර තිබේ.

අභ්‍යවකාශගාමී ඇලෙක්සැන්ඩර් ගෙරෙස්ට් අභ්‍යවකාශයේ සිට ගත් යුරෝපයේ පැතිකඩක ඡායාරූපයක් පෙන්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙම ප්‍රකාශය තහවුරු කර ඇත.

කලින් හරිත වර්ණයෙන් යුතු වනගත ප්‍රදේශ මේ වනවිට කහ පැහැති තණ පිටි බවට පත්ව තිබෙන බවත් කෘෂිකර්මාන්තය සදහා ජලය මෙන්ම භූමිය ඉතා ඉක්මනින් හිගවන බව මේ තුළින් පැහැදිලිවන බවත් අමාත්‍ය හෙයිකො මාස් ප්‍රකාශ කරයි.

මේ පළිබදව එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය හරහා නිවැරදි දත්ත හා තොරතුර ලබා ගැනීමේ හා බෙදාගැනීමේ වැදගත්කමත් දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණදීමේ වැඩපිළිවෙලකට යොමුවීමේ වැදගත්කමත් මෙම ආරක්ෂක කවුන්සල සැසිවාරය ඔස්සේ අවධාරණය වී ඇත.  

Tags

Climate Change
Adaptation
Loss and Damage
UNFCCC
About the Author
Ramesh Warallagama

Ramesh works as a senior consultant on communications and media. He has over 15 years of experience in print media. He was former editor of Rivira newspaper, and has worked in the capacity of news editor, and a senior journalist in his years in the field of journalism.