ගෝලීය අභියෝගවලට විසදුම් සොයන දේශගුණ විපර්යාස තරුණ සැසිය

Created Date:
March 21, 2019
Created Date:
May 15, 2019
Created Date:
May 13, 2019
Created Date:
May 11, 2019
Created Date:
May 8, 2019
Created Date:
April 9, 2019
Created Date:
April 3, 2019
Created Date:
March 7, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
June 13, 2018
Created Date:
July 18, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
March 6, 2019
Created Date:
June 10, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
July 11, 2018
Created Date:
March 5, 2019
Created Date:
March 3, 2019
Created Date:
February 26, 2019
Created Date:
February 23, 2019
Created Date:
February 15, 2019
Created Date:
February 9, 2019
Created Date:
February 14, 2019
Created Date:
February 13, 2019
Created Date:
February 6, 2019
Created Date:
February 5, 2019
Created Date:
February 3, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 31, 2019
Created Date:
January 29, 2019
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
September 20, 2018
Created Date:
August 2, 2018
Created Date:
September 11, 2018
Created Date:
September 28, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
October 5, 2018
Created Date:
September 20, 2017
Created Date:
March 14, 2017
Created Date:
June 4, 2018
Created Date:
July 28, 2018
Created Date:
July 3, 2018
Created Date:
June 25, 2018
Created Date:
June 20, 2018
Created Date:
June 18, 2018
Created Date:
June 9, 2018
Created Date:
June 6, 2018
Created Date:
June 3, 2018
Created Date:
April 30, 2018
Created Date:
April 23, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 16, 2018
Created Date:
April 6, 2018
Created Date:
April 2, 2018
Created Date:
March 25, 2018
Created Date:
February 28, 2018
Created Date:
February 21, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 20, 2018
Created Date:
February 19, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
February 8, 2018
Created Date:
December 13, 2017
Created Date:
December 7, 2017
Created Date:
December 1, 2017
Created Date:
November 22, 2017
Created Date:
November 10, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 8, 2017
Created Date:
November 3, 2017
Created Date:
October 17, 2017
Created Date:
August 21, 2017
Created Date:
June 30, 2017
Created Date:
June 9, 2017
Created Date:
April 22, 2017
Created Date:
April 18, 2017
Created Date:
April 10, 2017
Created Date:
April 6, 2017
Created Date:
April 5, 2017
Created Date:
April 3, 2017
Created Date:
April 2, 2017
Created Date:
February 15, 2017
Created Date:
October 17, 2016
Written By:

තාරුණ්‍යයේ මැදිහත්වීම ඔස්සේ ගෝලීය අභියෝගතාහදුනාගනිමින් ඊට සාර්ථක විසදුම් කරා ළගාවන දේශගුණ විපර්යාස පිළිබද තරුණ සංසදයේ දෙවැනිඅදියර කොළඹ ව්‍යාපාර කළමණාකරන පාසලේදී පසුගිය 29 වැනිදා  පැවැත්විණි.

පරිසර, බලශක්ති, සෞඛ්ය සහ දරිද්රතාව ඇතුළුගෝලීය අභියෝග ජයගැනීම සදහා තාරුණ්ය ඵලදායී ලෙස යොදා ගැනීම සහ ඊට අවශ්යය කාර්යක්ෂමහැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම සැසිය ස්ලැයිකැන් භාරය සංවිධානය කර තිබිණි.

2018 වසරේ දේශගුණ විපර්යාස සදහා වු ගෝලීයතරුණ සැසියට තෝරාගත් තරුණ තරුණියෝ මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ. දේශගුණ විපර්යාසයන්ට සම්බන්ධපොදු අර්බුධයක් හදුනාගෙන ඒ වෙනුවෙන් මිනිත්තු 26ක කාලයක් තුළ විසදුමක් සෙවීමේ ව්‍යාපෘතියක්සකස් කිරීම මෙම සැසියේ විශේෂත්වයකි.

තුරු සහ වෙන්චර් ෆාන්ටියර්ස් සම නිර්මාතෘ හේමින්ද ජයවීර මහතා සහ ස්ලයිකැන්භාරයේ විධායක අධ්යක්ෂිකා නීතිඥ වොසිතා විජේනායක මහත්මිය මෙම සැසියේ සම්පත්දායකයින්ලෙස කටයුතු කළහ.

දෙවැනි අදියරේ මීළග සැසිවාරය ලබන 09 වැනිදාපැවැත්වේ. වැඩිවිස්තර සදහා අපට ලියන්න නැතිනම් දුරකථන ඇමැතුමක් දෙන්න.

[email protected] / +94 11 744 6238  

Tags

Youth
Capacity Building
Climate Change
Adaptation
Mitigation
About the Author
SLYCAN Trust

Since 2016 SLYCAN is a registered legal entity in the form of a Trust, and work under the title of SLYCAN Trust, expanding the issues of focus, and widening the scope of focus from youth centric to a multi-stakeholder driven, and social justice driven process. SLYCAN Trust envisions wider engagement and a wider range of activities on the themes of sustainable development, climate change, gender and animal welfare, and social justice to ensure that we strive for a better future for all.